Mở Vang Cao Cấp

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Mở vang cao cấp

  • Bước 1: Sử dụng dao để cắt vỏ xung quanh nút chai.
  • Bước 2: Cắm đầu xoắn vào trung tâm của nút chai, hãy chắc chắn cắm đúng giữa để dễ dàng lấy nút chai ra. Sau khi đã cắm đầu xoắn vào, xoay nhẹ nhàng tay cầm của mở vang. Hãy giữ tay cầm thẳng và xoay nhẹ nhàng. Khi đã xoay gần hết, hãy dừng lại.
  • Bước 3: Đặt phần ngạnh vào miệng của chai, sau đó sử dụng một tay để giữ phần ngạnh và sử dụng tay kia để bẻ nút chai lên.